Bättre beslut

Bättre beslut

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle och med rätt kvalitet.

Fattar er organisation beslut på tillräckligt bra information? 

Alla beslut är förknippade med risker. Ett felaktigt beslut kan kosta mångmiljonbelopp eller i värsta fall innebära så stor skada att den inte kan repareras. Utgångspunkten för att fatta bättre beslut är att den information som besluten fattas på är bättre – bättre underbyggd, transparentare och med en högre säkerhet i att informationen är korrekt. På Comrod Mission Systems brinner vi för att hjälpa er att fatta bättre beslut, både i stort och i smått. Vi hjälper er med att se samband och konsekvenser av era beslut och hitta era nivåer för vilka risker ni är villiga att acceptera och inte.

Optimering av beslut- och beslutskedjor 

Hantering av risker i beslutskedjan

Beslut fattas inte i ett vacuum och kedjan med tidigare beslut och information som underbygger ett beslut är inte sällan både komplex och otydlig. Ju mer kritiskt ett beslut är, antingen för individen eller för en hel organisation, desto viktigare är det att det fattas på goda grunder och med förståelse för potentiella utkomster av beslutet. Vi på Comrod Mission Systems arbetar med att hjälpa företag och organisationer att analysera och optimera beslutskedjor och underlag för beslut. Med utgångspunkt i vilken information som behövs för att fatta beslut och de konsekvenser felaktiga beslut kan få hjälper vi er att gå igenom era beslutskedjor för identifiera och mitigera risker i dem. 

Lösningar för bättre beslut 

Tryggt beslutsfattande på transparent information

För att fatta goda beslut krävs rätt information, vid rätt tillfället och med rätt tillförlitlighet.  Det är inte ovanligt att s.k. office-verktyg används för att samla in, sammanställa och presentera information i flera led och med data som extraheras ur olika stödsystem. Detta driver både kostnader och introducerar potentiella felkällor som beror på den mänskliga faktorn. Comrod Mission Systems utarbetar och levererar lösningar för att samla in och presentera information till beslutsfattare på olika nivåer och i olika sammanhang. Genom att ta in data från källsystem och ansvariga för informationen samt arbeta med automatiserade sammanställningar hjälper vi er att skapa en “Single Point of Truth” för era viktiga beslut. Tillsammans med er arbetar vi med att göra er information väl underbyggd, transparent och lätt att förstå – på så sätt kan ni vara trygga i ert beslutfattande. 

Informationsanalys och informationssäkerhet 

Kontrollerad och säker informationshantering

Information är och har alltid en kritisk tillgång för alla organisationer, stora som små. Med de framsteg som gjorts inom digitalisering under 2000-talet har behovet av information och informationens värde ökat ytterligare. Genom att säkerställa att rätt information finns tillgänglig för rätt personer, är riktig och skyddad mot spridning till obehöriga skapas en säker informationshantering, vilket är en förutsättning för att vara relevant och konkurrenskraftig i dagens högt digitaliserade samhälle. På Comrod Mission Systems arbetar vi med att hjälpa er få kontroll över era informationstillgångar och säkerställa att det finns rätt mekanismer på plats för att skydda dem. Vi arbetar med metoder och verktyg som bygger på praxis inom informationsanalys och -säkerhetsområdet, med utgångspunkt i standarder som ISO 27000, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps rekommendationer och mångårig erfarenhet i att arbeta i och med militära krav på informationssäkerhet. 

Exempel på hur Comrod Mission Systems arbetat med bättre beslut
  • Stöd till och deltagande i projekt för att definiera processer, arbetsmetoder och informationsprodukter för identifikation av informationsrisker och definition av informationsklassificering samt kartläggning av information, informationsflöden, informationsansvar inom svensk myndighet 
  • Utveckling av förbättrade arbetssätt och digitala verktyg för kvartalsrapportering inom svensk myndighet 
  • Utveckling av förbättrade arbetssätt och verktyg för att sluta GRC-loopen (Governance – Risk – Compliance) med hänsyn till IT-säkerhetsgenomgångar på svensk myndighet