Digitalisering

Digitalisering

Digital ledning, innovation, trygghet, kompetens och infrastruktur .

Är er organisation rustade för det digitala samhällets utmaningar? 

Att vara en organisation med en hög nivå av digitalisering är inte längre bara en konkurrensfördel – det är en nödvändighet för att överleva. För oss på Comrod Mission Systems handlar digitalisering om tillgängliggöra information så att den kan användas av människor och maskiner för att snabbare, kostnadseffektivare och med högre kvalitet lösa uppgiften. Vi hjälper er med att ta nästa steg i er digitala resa, oavsett om ni just börjat den eller om ni redan lever i en högt digitaliserad värld. 

Verksamhetsanalys och digital mognad 

Med fingret på er digitaliseringspuls

I nästan alla verksamheter finns det möjligheter till ytterligare digitalisering, men inte all digitalisering kommer att ge samma verksamhetsnytta. Därför är det viktigt att rikta digitaliseringsinvesteringar mot de områden där störst effekt kommer levereras. Vi på Comrod Mission Systems hjälper er besvara nyckelfrågor för att ert nästa steg på er digitaliseringsresa genom att erbjuda hjälp med att analysera er verksamhet, definiera er digitala mognad samt var i verksamheten ni får det största värdet av ytterligare digitaliseringsinsatser.

Detta skapar förutsättningar för att definiera en väl grundad målsättning och strategi för digitalisering på kort och lång sikt samt identifiera den korta listan med åtgärder som ger omedelbara vinster. 

Digitalt strategiarbete

Genomförbar och relevant målsättning

En lyckad transformation mot en ökad digitalisering kommer att kräva tydliga mål, riktlinjer, strategier och konkreta, mätbara indikatorer på att ni är på rätt väg. Det digitala strategiarbetet är avgörande för att ta er organisation “from Documents to Data”.  Comrod Mission Systems stöder er med er digitala strategiutformning.

Vi hjälper er identifiera ert digitala nuläge och målläge på en nivå som kan kommuniceras inom hela er verksamhet, definiera mätetal för digitalisering och identifiera, övergripande strategier för att uppnå målläget samt aktiviteter som behöver vidtas för att stegvis nå i mål. Vi hjälper er också identifiera de förändringar som behöver ske inom verksamheten som helhet (Människor, Processer, Teknik) samt identifiera nyckelbehov av kompetenser och investeringar. 

Digital coachning

Digitalisering tillsammans

Att anträda den digitala resan på ett strukturerat och konstruktivt sätt är inte lätt. Det finns ofta ett inneboende motstånd inom organisationen mot att ändras och digitalisering innebär oftast omfattande förändringar och paradigmskiften. Med tjänsten “Digital coaching” hjälper vi er göra den digitala resan genom att stödja ert interna och handfasta arbete med att genomföra er digitala resa. Vi stöttar ert arbete genom att definiera interna och externa kundresor, hjälper er med att dra upp vägkartor för digitaliseringen och stöder er med att förankra förändringarna i er verksamhet som en del i ert utvecklingsarbete. Nyckeln för att nå framgång i den digitala förändringen är “tillsammans” – vi hjälper er nå era mål, tillsammans.

Exempel på hur Comrod Mission Systems stöttat digitalisering
  • Stöd till stor leverantör inom transport och järnväg till digitalisering av utbildningskoncept
  • Stöd till svensk myndighet med att sätta upp digitaliseringsstrategi, genomföra digitaliseringsanalyser och utveckling av digitaliseringsvägkartor 
  • Utveckling av koncept för digitalisering av förmågeutvecklingen inom Svenska Marinen